ՈՐԱԿԻ, ՍՆՆԴԻ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«Եվրոթերմ» ՓԲԸ-ի ղեկավարությունը նպատակաուղղված է ձեռնարկել միջոցառումներ ուղղված ընկերությունում արտադրվող բնական հյութերի, մուրաբաների, պահածոների և խտանյութերի արտադրատեսակների  որակի շարունակական կատարելագործմանը, հաճախորդների պահանջների բավարարմանը, անվտանգ սննդի մատակարարմանը՝ առաջարկելով բազմատեսակ բարձրորակ արտադրանք, որի որակական հատկանիշները ընդունելի են բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար:
Ընկերության ղեկավարությունը գիտակցում է Որակի և Սննդի անվտանգության կառավարման կարևորությունը և իր վրա է վերցնում կառավարման ինտեգրացված համակարգի ստեղծման և շարունակական կատարելագործման ողջ պատասխանատվությունը՝ ապահովելով ISO 9001:2015, 22000:2005, 14001:2004, 18001:2007 կառավարման ստանդարտների պահանջների կատարումը:

Սույն քաղաքականությունը հիմնված է հետևյալ նպատակների և սկզբունքների վրա.
    Բավարարել Որակի և Սննդի անվտանգության  պահանջները ոչ միայն ընթացակարգերի առկայությամբ, այլ վերջիններիս գործածությամբ, շարունակական և մշտական բարելավմամբ,
    Լինել նպատակաուղղված, հաստատակամ և հետևողական հաճախորդների բավարարմանը հասնելու համար,

Մշտապես զարգացնել առաջնորդությունը, ղեկավարության ներգրավվածությունը գործընթացներին, կառավարել հարաբերությունները աշատակիցների, ինչպես նաև շահառուների միջև, ապահովելով կազմակերպության ներսում իրավասու, լիազոր և ներգրավված անձանց համագործակցություն,

 Ապահովել գործընթացային մոտեցում,

    Պահպանել Սննդի անվտանգության վերաբերյալ միջազգային և ազգային մարմինների կողմից սահմանված պահանջները,
    Ապահովել արտադրական տարածքներում պատշաճ սանիտարահիգիենիկ վիճակ,
    Իրականացնել Որակի և Սննդի անվտանգության կառավարման համակարգի գործունեության արդյունավետության պարբերական վերլուծություններ,

   Գործարանում բարձրացնել ուղղվածությունը դեպի ռիսկերի վրա հիմնված կառավարում,
    Ստեղծել ISO 9001:2015,  ISO 22000:2005, ISO 14001:2004 և ISO 18001:2007 ինտեգրված կառավարման համակարգ և հասնել դրա հավաստագրմանը,  ապահովել կառավարման համակարգերի շարունակական բարելավումը,
    Տարածել աշխատակիցների մեջ որակի և սննդի անվտանգության, աշխատանքի և առողջության, էկոլոգիական կառավարման սկզբունքների կարևորությունը, ապահովել մասնագիտական գիտելիքների շարունակական զարգացումը, այդ թվում պարբերաբար կազմակերպել որակի, սանիտարահիգիենիկ նորմերի, աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանման վերաբերյալ ուսուցումներ:
Աշխատանքի անվտանգության ոլորտում Ընկերությունը պարտավոր է
    Աշխատանքի անվտանգության կառավարման համակարգի կիրառման ոլորտը համապատասխանեցնել Ընկերության Աշխատանքի անվտանգության ոլորտի բնույթին և ռիսկերի մասշտաբին,
    Ձեռնարկել կանխարգելիչ միջոցառումներ աշխատողների առողջությանը վնաս պատճառելը և առողջության վատթարացումը կանխարգելելու համար,
    Մշտապես բարելավել աշխատանքի անվտանգության կառավարման համակարգը և ապահովել դրա կիրառելիությունը Ընկերությունում,
    Մշտապես պահպանել ներպետական օրենսդրության և միջազգային իրավական նորմերի պահանջները,
    Ապահովել հիմք աշխատանքի անվտանգության ոլորտի նպատակների սահմանման և վերլուծության համար,
    Փաստաթղթավորել, ներդնել և պահպանել,
    Տարածել աշխատակիցների մեջ աշխատանքի անվտանգության ոլորտում իրենց անհատական պարտականությունները,
    Հասանելի լինել շահագրգիռ կողմերին,
    Իրականացնել աշխատանքի անվտանգության կառավարման համակարգի գործունեության արդյունավետության պարբերական վերլուծություններ, համոզվել, որ այն նշանակալի է և Ընկերությանը համապատասխան:

Էկոլոգիական կառավարման քաղաքականությունը: Ընկերությունը պարտավոր է՝
    Ապահովել, որպեսզի էկոլոգիական կառավարման քաղաքականությունը համապատասխանի Ընկերության արտադրանքի, ծառայությունների, գործունեության արդյունքում էկոլոգիական հետևանքների բնույթին ու մասշտաբներին,
    Մշտապես բարելավել և կանխել շրջակա միջավայրի աղտոտումը,
    Մշտապես պահպանել ներպետական օրենսդրության և միջազգային իրավական նորմերի պահանջները,
    Ապահովել հիմք էկոլոգիական նպատակների և խնդիրների վերհանման, սահմանման և վերանայման համար,
    Փաստաթղթավորել, ներդնել և պահպանել,
    Հասանելի լինել և տարածել էկոլոգիական կառավարման համակարգի սկզբունքները ինչպես Ընկերության աշխատակիցների, այնպես էլ հանրության շրջանակներում: